ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και όλων των άλλων ιστοσελίδων της Reckitt Benckiser (εφεξής καλούμενες «ιστοσελίδα/ιστοσελίδες») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την προβολή αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της, μην προβάλλετε αυτή την ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που θα ισχύουν για τη χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και των πρόσθετων όρων σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, οι παρόντες όροι θα υπερισχύουν. Η Reckitt Benckiser διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ή/και να τερματίσει απροειδοποίητα την πρόσβαση στις ιστοσελίδες ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά καιρούς τις ιστοσελίδες προκειμένου να ελέγχετε την εκάστοτε τρέχουσα νομική γνωστοποίηση και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, καθώς τα παραπάνω είναι δεσμευτικά για εσάς.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα για προσωπική ψυχαγωγία και ενημέρωση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας για δική σας μη εμπορική, εκπαιδευτική, ιδιωτική ή οικιακή χρήση μόνο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε ή να αναθεωρήσετε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της Reckitt Benckiser. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα από ιστοσελίδα τρίτου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα πνευματικά και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φωτογραφιών και των γραφικών) είναι ιδιοκτησία της Reckitt Benckiser ή των δικαιοπαρόχων της. Ούτε ο τίτλος ούτε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή την ιστοσελίδα. Αντίθετα, όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και τα συμφέροντα σε κάθε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Reckitt Benckiser ή των δικαιοπαρόχων της. Οι ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser προστατεύονται βάσει των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων ισχυόντων νόμων. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας νομικής γνωστοποίησης ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας, η άδειά σας να χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες τερματίζεται αυτόματα. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε επίσημα με την Reckitt Benckiser σχετικά με ένα νομικό θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρεία Reckitt Benckiser. Η εταιρική ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση reckittbenckiser.com περιέχει μια λίστα των τοπικών εταιρειών μας. Το υλικό της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει», χωρίς προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλους όρους οποιουδήποτε είδους. Η Reckitt Benckiser δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας (-ων) «ενεργά συνδεδεμένης» με την παρούσα ιστοσελίδα. Η Reckitt Benckiser μπορεί να προβεί σε αλλαγές στο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το υλικό της ιστοσελίδας μπορεί να είναι παρωχημένο και η Reckitt Benckiser δεν δεσμεύεται να ενημερώνει το εν λόγω υλικό. Κατά συνέπεια, στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το νόμο, η Reckitt Benckiser σας παρέχει την ιστοσελίδα στη βάση ότι η Reckitt Benckiser αποκλείει όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλους όρους που, ελλείψει της παρούσας νομικής γνωστοποίησης, θα μπορούσαν να είχαν συνέπειες σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Οι ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα υγείας ή τα αδειοδοτημένα φάρμακα μας, δεν προορίζονται να παρέχουν ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες ως προς τη χρήση, αλλά μόνο γενικές πληροφορίες, στις οποίες δεν θα πρέπει να στηρίζεται κανένα άτομο και για κανέναν συγκεκριμένο σκοπό. Να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σχετικά με τη θεραπεία ανάλογα με τις ατομικές συνθήκες και ανάγκες σας.

Η Reckitt Benckiser (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της και κάθε στελέχους, διευθυντή, εργαζόμενου, μετόχου ή αντιπροσώπου της Reckitt Benckiser και των θυγατρικών της) δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από: (α) την ικανότητα (ή αδυναμία) πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (β) τη χρήση (ή αδυναμία χρήσης) οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας ή (γ) το περιεχόμενο της κάθε ιστοσελίδας (-ων) «ενεργά συνδεδεμένων» με την παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Reckitt Benckiser δεν εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Εσείς (και όχι η Reckitt Benckiser) αναλαμβάνετε το συνολικό κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης και κάθε απόφαση σε κάθε σχετική αξίωση θα περιορίζεται στη χρηματική ζημιά και δεν θα περιλαμβάνει καμία διαταγή ή εντολή προς οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός της εντολής για καταβολή χρηματικού ποσού.

Με την ανάρτηση ή τη μετάδοση σε αυτήν την ιστοσελίδα μέσω του Διαδικτύου, εγγυάστε στην Reckitt Benckiser ότι το υλικό είναι και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Με τη μετάδοση ή ανάρτηση οποιοδήποτε μηνύματος ή υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι η Reckitt Benckiser και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της μπορούν να χρησιμοποιούν το μήνυμα ή/και το υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της προβολής και της ανάρτησης. Η Reckitt Benckiser δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντά σε μηνύματα που αποστέλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε η Reckitt Benckiser χρειάζεται να παρέχει οποιαδήποτε αμοιβή για τυχόν τέτοιο μήνυμα ή/και υλικό. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο διέπει το είδος του υλικού που μπορεί να αναρτηθεί σε μια ιστοσελίδα και δεν πρέπει να παραβιάζετε τους εν λόγω νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαγορεύουν απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο ή βλάσφημο υλικό ή να αναρτάτε οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν ποινικό αδίκημα ή παραβίαση οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου δικαίου.

Η Reckitt Benckiser δεν δύναται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την αναθεώρηση των μηνυμάτων ή του υλικού που αναρτάται στις ιστοσελίδες της. Ωστόσο, η Reckitt Benckiser διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει οποιοδήποτε μήνυμα ή υλικό θεωρεί απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο.

Η Reckitt Benckiser σκοπεύει να χρησιμοποιεί τα ονόματα, τα λογότυπα ή τις μάρκες που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μόνο στις περιοχές στις οποίες η ίδια ή οι θυγατρικές της έχουν το δικαίωμα να το πράξουν, λόγω εκκρεμών ή κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων, αδειών ή με άλλο τρόπο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Reckitt Benckiser δεν σκοπεύει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, λογότυπο ή μάρκα σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία δεν έχει τέτοιο δικαίωμα και δεν θα προμηθεύει ή δεν θα προσφέρεται να προμηθεύει προϊόντα ή/και υπηρεσίες που φέρουν οποιοδήποτε τέτοιο όνομα, λογότυπο ή μάρκα στην εν λόγω περιοχή. Η χρήση ή η κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, με εξαίρεση τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, απαγορεύεται αυστηρά.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από όλες τις απόψεις από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κάθε αιτία αγωγής ή νομικής αξίωσης που μπορεί να έχετε σχετικά με αυτήν την ιστοσελίδα θα πρέπει να αρχίσει εντός 12 μηνών από την αιτία της αγωγής που έχει προκύψει.

RB UK Commercial Limited Έδρα: Bath Road 103- 105, Slough, Berks, SL1 3UH Εγγεγραμμένη στα μητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αρ. 8784077